Slovníček pojmů

Adobe AIR

Integrované běhové prostředí Adobe AIR umožňuje vytvářet multimediální desktopové aplikace za použití běžných webových technologií (HTML, AJAX, Adobe Flex aj.).

Adobe Flash

Adobe Flash je název grafického programu od společnosti Adobe Systems, který se nejčastěji používá pro tvorbu internetových bannerů, animací, her i aplikací.

Adobe Flex

Název „Adobe Flex“ označuje kompletní řešení pro tvorbu uživatelsky bohatých aplikací (Rich Internet Application – RIA) pro web a desktop. Do tohoto řešení spadá knihovna komponent a tříd na tvorbu uživatelského rozhraní (UI) a práci s daty – Flex Framework –, integrované vývojářské prostředí (IDE) – Flex Builder – a v neposlední řadě prostředí pro spouštění a běh RIA aplikací – Flash Player a AIR.

AJAX

AJAX je zkratka anglického Asynchronous Javascript And XML. Je to metoda využití JavaScriptu k načítání dat bez nutnosti znovunačtení webové stránky pomocí HTTP protokolu a jejího zpracování. AJAX je neodmyslitelnou součástí tzv. Web 2.0 paradigmatu. Je prakticky jediným možným přístupem k tvorbě Rich Internet Application (RIA) pomocí JavaScriptu.

Asistenční technologie

S termínem „Asistenční technologi“ se nejspíše setkáme, budeme-li se zabývat přístupností. Účelem přístupných stránek je umožnit co nejširšímu spektru uživatelů získat z daných stránek potřebné informace. Problém uživatelů, kteří mají určitý hendikep a přístup k těmto informacím pro ně není tak snadný, řeší právě tzv. asistenční technologie. Tento pojem není v českém jazyce tak běžný, a tak se můžeme setkat s pojmy „alternativní zobrazovací technologie“ nebo „alternativní reprodukční technologie“. Tyto výrazy jsou celkem přesné, ale trošku nepraktické. Asistenční technologie vystihuje svůj účel lépe a univerzálněji. Mezi nejpoužívanější aplikace patří například obrazové čtečky pro hlasovou reprodukci obsahu stránek. Další aplikace pomáhají jiným druhům omezení, jako jsou například poruchy motoriky apod.

Augmented Reality

Augmented reality je označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. Jinak řečeno jde o zobrazení reality (např. budovy nasnímané fotoaparátem v mobilním telefonu) a následné přidání digitálních prvků (třeba informací o daném objektu). Do češtiny se tento pojem překládá jako „rozšířená realita“.

Avatar

Slovo avatár nebo častěji anglicky avatar se v počítačové a internetové terminologii používá pro označení vizuální prezentace uživatele. Nejčastěji to bývá 2D nebo 3D obrázek, ikona či znak, které se objevují jako „portrét“ uživatele v diskusních fórech, chatech, komunitních serverech apod.

Bannerová slepota (Banner Blindness)

Bannerovou slepotou je označována tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní plochy, a to i tehdy, obsahují-li informace, které návštěvník právě hledá.

Bitmapová grafika

Někdy také označovaná jako rastrová grafika. Už podle názvu je patrné, že grafika je složena z rastru (tedy jakési pomyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod má definovánu svou barvu a jas. Při určitém množství a jemnosti rastru začnou body opticky splývat a vytvoří obraz.

Brainstorming

Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak vyřešit určitý problém.

Bug

Bug je v softwarové terminologii chyba, která způsobuje nezamýšlené chování nebo nekorektní výsledek aplikace. K evidenci bugů slouží specializované programy, bugtrackery.

Buzz marketing

Buzz marketing je označení pro marketing, jehož cílem je vyvolat rozruch a debatu o konkrétní značce. Úspěšná buzz marketingová kampaň nabídne veřejnosti téma, které se stane středem pozornosti spotřebitelů i médií.

Contingency Design

Cílem Contingency Designu je minimalizovat dopady chyb (hardwarových, softwarových i uživatelských) na celkový prožitek z webu. Jsou to především různé chybové hlášky, upozornění a doporučení, které uživatelům pomáhají vyřešit krizové situace.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky ve vašem počítači. Nejčastěji se používají pro zapamatování uživatelských nastavení nebo automatické přihlašování.

Copywriting

Copywriting je obor zabývající se tvorbou poutavých textů pro online i offline reklamní kampaně. Jeho cílem je podmanivými texty získat čtenáře na svou stranu a dovést je k požadované akci (k objednávce, zapamatování značky apod.).

Cross-mediální (obsah, kampaň, komunikace)

Zažité anglické pojmenování pro situace, kdy je např. produkt prodáván skrze (cross) různé typy médií nebo kdy je uživatel jedním médiem vyzýván k přechodu na jiné médium.

Crowdsourcing

Při crowdsourcingu je do práce na projektu zapojena celá komunita (crowd neboli dav). Na rozdíl od outsourcingu vybíráme dodavatele až poté, co zájemci z „davu“ předloží své návrhy. Crowdsourcing se nejčastěji využívá pro tvorbu logotypů, sloganů, kampaní atd.

Design patterns (návrhové vzory)

Jako design patterns jsou označovány návrhové vzory a modely, které se používají při opakovaném řešení stejné situace, zejména při potřebě rozvržení konstantních prvků. Představují tedy v daném kontextu optimální řešení nejčastějších problémů.

Drobečková navigace (Breadcrumb Navigation)

Drobečková navigace je navigační prvek, který návštěvníkovi stránek pomáhá v lepší orientaci kde se právě nachází a nabízí mu možnost jednoduše se vrátit zpět přes sekce, které už otevřel.

Eye tracking

Eye tracking je druh uživatelského testování stránek pomocí technologie sledování pohybu očí lidí po pozorované stránce. Ke snímání slouží speciální kamera, která přenáší pohyb oka do počítače. Na monitoru je potom vidět bod pohybující se podle toho, na jakou část stránky se uživatel právě dívá.

Facebook Beacon

Facebook Beacon je reklamní systém, který vytvořil komunitní server Facebook. Tento systém umožňuje cílit reklamu na uživatele Facebooku podle jejich údajů v profilu.

Facebook Connect

Facebook Connect je aplikační programové rozhraní komunitního webu Facebook, které umožňuje propojit profily jeho uživatelů s jinou stránkou. Díky tomu mohou lidé přenášet svou identitu napříč různými servery nebo třeba sdílet data z partnerských stránek se svými přáteli na Facebooku.

Flow

Flow označuje mentální stav, kdy je člověk zcela pohlcen činností, kterou právě provádí. Dotyčný často nevnímá nic jiného a maximálně se soustředí na splnění svých cílů. Obvykle je tento stav zakončen pocitem úspěchu a příjemného překvapení.

FLV

FLV neboli Flash Video je video formát původně vyvinutý společností Macromedia (nyní Adobe Systems), přizpůsobený pro přehrávání v rámci internetových Flash aplikací.

Folksonomie

Jedná se o uživateli sestavovanou taxonomii, která se využívá pro třídění webových stránek, webových odkazů, fotografií a dalšího internetového obsahu. Samotné třídění spočívá v označování obsahu libovolnými popisky, které se nazývají „tagy“. Folksonomie je převážně využívána na internetu, ale je možné ji využít i v jiných prostředích. Proces folksonomického tagování obsahu ve výsledku vede k přehlednějšímu vyhledávání a navigaci v obsahu.

Formát PNG

Grafický formát Portable Network Graphics (PNG – vyslovujeme jako „ping“ nebo jednoduše „P-N-G“) je určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Vznikl v roce 1996 jako odpověď na jiný populární bitmapový formát GIF.

Framework

Termínem framework, používaném v počítačové terminologii, se rozumí návrh struktury nebo části struktury vyvíjené aplikace. Framework podporuje strukturu, ve které by měl být určitý projekt vyvíjen a organizován. Takový návrh slouží pak vývojářům jako vodítka, které jim pomáhají určit kam a jak umístit kód a tak zrychlit a zefektivnit proces vývoje. Protože projekt je veden podle předem definovaných struktur, není problém později jednotlivé části aplikace, vyvíjené různými tými, spojit dohromady do výsledného produktu.

Fulltextové vyhledávání

Fulltextovým vyhledáváním na WWW stránkách rozumíme funkci umožňující najít hledaná slova (fráze) v celém obsahu internetové prezentace, databáze nebo sady dokumentů. Je to nepostradatelná součást každé internetové prezentace s rozsáhlejším obsahem. Správná implementace fulltextového vyhledávání může výrazně zlepšit orientaci uživatelů na stránkách a rychle zpřístupnit velké množství informací bez složité navigace.

Gadget

Gadget je miniaplikace vložená na internetových stránkách, která uživatelům nabízí dynamický obsah. Nejčastěji jsou námětem gadgetů kalkulačky, převodníky měn, kalendáře, online hry a překladatelské nástroje.

Geolokace

Geolokace představuje určení geografické polohy zařízení připojeného k internetu. Lokalizovaným zařízením může být například osobní počítač, notebook, PDA nebo mobilní telefon s GPS.

GUI Bloopers

Anglickou frází GUI Bloopers (volně přeloženo jako „pitomina“) označujeme chyby, které nějak souvisí s uživatelským rozhraním aplikací nebo webových stránek.

Hybridní web

Webové prezentace, které slučují více technologií pro dosažení požadovaného záměru (ať už z praktické nutnosti nebo pro svůj výtvarný cíl). Není tím myšlen tzv. „mashup“, který propojuje různá data z externích zdrojů do jednoho nástroje (ačkoliv i tyto mashupy samozřejmě mohou a často jsou hybridními weby ve smyslu tohoto pojmu). Hybridní web obvykle užívá interní data, popřípadě data získaná od uživatele.

HTML5

 

HTML5 je rozšiřující specifikace jazyka HTML, v současnosti ve stádiu návrhu organizací W3C. Sestává z několika víceméně nezávislých částí, například:

  • nové HTML značky (tagy) sémanticky definující strukturu stránky,
  • perzistentní úložiště formou asociativního pole,
  • relační databáze s podporou transakcí,
  • podpora offline aplikací.

Pomocí HTML5 je například možné vytvořit aplikaci, jež funguje v prohlížeči i tehdy, kdy uživatel nemá internetové připojení, a která ukládá data do lokálního úložiště na uživatelově počítači. Je-li internetové připojení k dispozici, může aplikace synchronizovat data se vzdáleným serverem.

 

iLayer

Mezi velice účinné a oblíbené reklamní formáty patří iLayer, a to hlavně díky vysokému ukazateli click-rate, který se pohybuje v rozmezí 1 %–2 %. Je to ten typ reklamy, kdy se po příchodu na stránku nebo po přejetí primárního banneru myší zobrazí banner větší – sekundární, který částečně překrývá redakční obsah a zobrazuje se jako nová vrstva webových stránek.

Ilustrace

Původně je ilustrace výtvarný doprovod knihy, který pomáhá text vysvětlit, učinit srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit).

Imprese

Impresí rozumíme jedno zobrazení banneru na webové stránce. Vlivem bannerové slepoty není imprese zárukou zhlédnutí reklamy uživatelem.

Informační Architektura

Informační Architektura je obor zabývající se designem a organizací informačních systémů s cílem zjednodušit a zpřístupnit informace. Uplatňuje se rovněž při tvorbě webových stránek a internetových aplikací

Interaction Design – IxD

Interaction design (IxD) představuje obor zabývající se chováním a fungováním produktů (vč. webových stránek a aplikací) ve vztahu k jejich uživatelům. Věnuje se zejména popisu dialogů a interakcí mezi člověkem a zařízením (rozuměj počítačem, mobilním telefonem, PDA apod.). IxD bývá označován za jednu z oblastí User Experience Designu (UX), jež se zabývá návrhem aplikací uspokojujících potřeby uživatelů a zároveň naplňujících obchodní a funkční požadavky.

Java

Java je moderním programovacím jazykem, který je využíván pro nejnáročnější aplikace. Od roku 1995, kdy se datuje jeho oficiání představení, je jedním z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších programovacích jazyků na světě. Již v okamžiku svého uvedení způsobil na vývojářském poli malou revoluci.

Kontextová navigace

Kontextová navigace je praktickým doplňkem k hlavní a lokální navigaci. Odkazuje na informace, které mohou čtenáře dané stránky zaujmout nebo mu pomoci.

Kontrast a přístupnost

Kontrast barev je jen jednou z podmínek přístupného webu. Pravidlo 2.2 metodiky WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) uvádí, že barva popředí a pozadí musí být dostatečně kontrastní, aby byl obsah čitelný i pro osoby se zrakovým postižením nebo při zobrazení na displejích s jinou barevnou škálou. WAI (Web Accessibility Initiative), tvůrce pravidel WCAG, na svém webu uvádí zároveň algoritmus, jak kontrast barev počítat a jaká hodnota je považována za dostatečnou.

Konverzní poměr

Konverzní poměr zní možná trochu zbytečně vědecky, jde ale o běžně používaný termín a bude pro nás jedním z hlavních kritérií hodnocení úspěšnosti webu. V zásadě se jedná o procenty vyjádřený počet lidí z celku, kteří provedli námi sledovanou akci.

Labeling

Pojem labeling v oblasti webdesignu a tvorby aplikací zjednodušeně znamená „správné pojmenování“: nadpisů, odkazů, tlačítek, klíčových textů a dalších prvků.

Landing page

Landing page (česky: cílová stránka) je stránka, na kterou se návštěvník dostane kliknutím z reklamní kampaně.

Long tail

Long tail neboli „dlouhý ocas“ se kromě jiného používá jako označení pro fráze, které jsou do vyhledávačů zadávány méně často než obecná slova. Při optimalizaci pro vyhledávače je velmi důležité tato slova a fráze zohledňovat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum – zkráceně též lipsum – je označení pro text, který se používá zejména v grafickém designu jako takzvaný „výplňový“ (dummy) text. Poměrně často se stává, že pro vytvoření grafického vzhledu webových stránek klient nedodá patřičné textové podklady, a je tedy potřeba požít nějaký „slepý“ text, který nám prostor vyplní. Máme několik možností, jak tento problém vyřešit.

Mapvertising, roofvertising

Pojmy map- a roofvertising označují formu reklamy spojenou s on-line mapami. Složeniny vznikly ze spojení slov „map“ („roof“) a „advertising“, tedy mapa (střecha) a reklama.

Mashup (web application hybrid)

Mashup nebo česky mixáž je nám spíše známa v terminologii hudební při kombinaci více než dvou hudebních skladeb. Přeneseně se ovšem tento název ujal i v internetové terminologii. Mashup je webová stránka nebo aplikace, která kombinuje obsah z více než jednoho zdroje a dává tak možnost současného využití různých typů informací zkombinovaných dohromady. Jedním z nejpopulárnějších zdrojů, na kterém webdevelopeři staví svá díla je např. GoogleMaps, YouTube nebo Flicker. Společnosti jako Google nabízejí svá aplikační rozhraní pro programování aplikací (tzv. API), využitelná programátory při tvorbě Web 2.0 aplikací (vč. mashupů).

Mental models (mentální modely)

Pojem mental models, neboli mentální modely, je často používán pro vysvětlení rozdílu v chápání pojetí určité situace dvěma stranami. V případě webu se jedná o tvůrce a uživatele.

Microsite

Microsite je název pro internetové stránky menšího rozsahu, které jsou zaměřené na prezentaci úzké kategorie produktů nebo služeb. Microsite má většinou svou vlastní internetovou adresu (URL) a slouží jako vhodný doplněk k hlavní webové prezentaci společnosti.

Microsoft Surface

Microsoft Surface je označení nového revolučního rozhraní pro ovládání (nejen) počítače. Jeho hlavní předností je tzv. multi-touch umožňující spolupráci několika lidí.

Mikroblog

Mikroblog je zmenšenou obdobou klasického webového deníku (blogu) a slouží převážně k publikování textů omezené délky.

Míra prokliku (CTR)

Termín „míra prokliku“ – Click Through Rate (dále jen CTR) je hojně používaný v oblasti PPC reklamy. Znázorňuje poměr mezi počtem kliknutí na zobrazenou reklamu a počtem návštěvníků internetové stránky, na které se reklama zobrazuje.

MYSQL

 

MySQL je multiplatformní databáze. Komunikace s ní probíhá – jak už název napovídá – pomocí jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka s některými rozšířeními.

Pro svou snadnou implementovatelnost (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i další operační systémy), výkon a především díky tomu, že se jedná o volně šiřitelný software, má vysoký podíl na v současné době používaných databázích. Velmi oblíbená a často nasazovaná je kombinace Linux, MySQL, PHP a Apache jako základní software webového serveru („technologie LAMP“).

 

Našeptávač, search suggest

Našeptávač (jako rozšíření vyhledávacího pole) je silným nástrojem, který usnadní uživatelům orientaci na webu. Principem našeptávače je synchronizované zobrazování např. nabídky nejhledanějších výrazů se zohledněním aktuálního textu ve vyhledávacím políčku.

Newsletter

Newsletter je jednou z forem e-mailového marketingu. Jedná se o elektronický zpravodaj rozesílaný obvykle jako e-mail ve formátu HTML přihlášeným uživatelům.

Occasionally connected applications

Occasionally connected applications, neboli tochu krkolomně přeloženo „příležitostně připojené aplikace“, jsou takové programy, které překlenují propast mezi lokálními (desktopovými) aplikacemi a webovými aplikacemi, přičemž těží z výhod obou prostředí.

OpenID

OpenID je decentralizovaná služba pro ověřování identity. Je úzce spojena s myšlenkou přenositelné digitálni identity, resp. je to jedna z klíčových prvků tzv. Identity 2.0. Princip OpenId lze využít všude tam, kde je třeba se přihlásit či autorizovat, tedy např. na komunitních webech či jejich obdobách (diskuzní fóra, služby pro registrované uživatele, apod.).

OpenType Font (OTF)

Formát souboru s písmem OpenType je posledním a nejmodernějším pokusem o to, jak v jediném souboru vyřešit některé závažné problémy, které moderní sazbu provázejí: přenosnost písma mezi dvěma stěžejními operačními systémy, podporu různých sad jazyků a podpora alternativních (okrasných) tvarů – to vše v jediném souboru.

Optimalizace pro vyhledávače

Web optimalizovaný pro vyhledávače uživatelé najdou, když hledají informace nebo výrobky, které se na tomto webu nacházejí. Dobrá optimalizace pro vyhledávače (používá se pro ni anglická zkratka SEO) znamená hlavně budování kvalitního obsahu, získávání odkazů z jiných webů a technické zpracování bez závažných chyb.

PaperVision 3D

PaperVision3D je knihovna, která umožnuje flashovým vývojářům efektivně vytvářet 3D aplikace.

Pay Per Action

Existuje několik způsobů, jak na internetu platit za reklamu. V poslední době se stala velmi populární platba za proklik (PPC). Nyní se ale dere na výsluní jiná forma platby, a to Pay Per Action (PPA), nebo-li platba za akci.

Pay Per Click

Pay Per Click (PPC) je model platby za internetovou reklamu, kde je platba založena na kliknutích.PPC je jen jednou z mnoha technik oboru nazvaného Search Engine Marketing (SEM), tedy marketingu založeného na vyhledávačích. Je důležité neplést si pojmy SEM a SEO, se kterým jste se jistě také setkali. SEO je taková úprava nebo lépe optimalizace (odtud SEO – Search Engine Optimization) stránek, která by měla zajistit stránkám co nejlepší pozici ve vyhledávačích. SEM je komplexní marketingová strategie a mix nástrojů, které se aplikují nejen v klasických vyhledávačích, ale i katalozích stránek a službách založených na modelu PPC.

Perex

Pojem perex pochází z žurnalistického prostředí a označuje obvykle několik vět v okolí titulku článku. Není to však totéž, co podtitulek, jehož forma je obvykle ještě kratší. Perex by čtenáře měl po lákavém a často metaforickém titulku co nejrychleji upoutat pro četbu celého následujícího článku. Zároveň by měl z celého článku shrnout ty nejvíce atraktivní informace. Někdy je však perexu (podobně jako hlavního titulku) publicisty zneužito k falešnému nalákání na jinak nudný či zbytečný článek.

Personas (persony)

Persona je popis „prototypu“ uživatele, který slouží jako vodítko v procesu grafického návrhu a uspořádání informací. Lze si ji představit jako model fiktivního uživatele na základě určitých charakteristik (např. cílové skupiny či úkolu, který řešíme). Nejedná se o nahrazení uživatelského testování na skutečných lidech ani snížení počtu jeho testerů. Je to spíše jakési vcítění do mysli určitého typického uživatele, které nám pomáhá posuzovat návrh z jiného úhlu pohledu   z pohledu uživatelů.

Podcast/Podcasting

Podcast představuje zvukový soubor dostupný na internetu k poslechu. Podcasting označuje technologii používanou pro stahování zvuku z internetu. Slovo podcast vzniklo kombinací slov iPod (jednoho z nejpopulárnějších MP3 přehrávačů) a broadcasting.

Použitelnost

Uživatelé se soustředí pouze na své potřeby. Když se na Vašem webu nevyznají nebo se dokonce ztratí, půjdou raději ke konkurenci. Aby se uživatelé na webu zorientovali a pohodlně se jim používal, je nutné dbát na dobrou použitelnost. Pokud tomu tak není, může se klidně stát, že si polovina uživatelů prohlédne jenom úvodní stránku a pak odejde.

Přístupnost

Přístupný web mohou používat všichni lidé bez ohledu na jejich hendikep, typ počítače nebo prohlížeč. Pod pojmem přístupnost si můžeme představit určité měřítko, které udává, nakolik jsou uživatelé schopni naplno využívat Vaše stránky.

Prohlášení o přístupnosti

Speciální stránka webu informující o možnostech, jak lépe používat web a o technologiích napomáhajících k přístupu na web handicapovaným osobám, např. s poškozením zraku. Uživatel se na tuto stránku zpravidla dostane přes odkaz v patičce webu.

Rich Internet Application

RIA (Rich Internet Application) jsou webové aplikace, které se snaží překlenout rozdíly mezi klasickou webovou aplikací a desktopovou aplikací. RIA aplikace se snaží v rámci webového prohlížeče napodobovat desktopové aplikace svým vzhledem i chováním a poskytnout vyšší uživatelský komfort.

Rip-off

Přenesený význam anglického spojení rip-off je strhnout, urvat, ukrást. Ve webdesignu (ale i v designu obecně) se jedná o označení pro ukradený vzhled, nebo zdrojový kód stránky.

ROI (Return on Investment)

ROI (někdy též ROR – Rate of Return) označuje návratnost investic např. do reklamních kampaní. Uvádí se v procentech. Návratnost (rentabilita) je v oblasti tržní ekonomiky běžnou a sledovanou veličinou.

RSS

RSS je zvláštní formát pro publikaci a šíření obsahu webových stránek. Princip spočívá v publikaci často aktualizovaných informací na zvláštní adrese ve formě tzv. RSS kanálu. Tuto adresu si zájemce o informace zadá do speciálního programu (RSS čtečky), kde se mu budou průběžně zobrazovat čerstvě publikované údaje ze zaregistrovaného webu. Bez nutnosti navštěvovat desítky různých webů má tak uživatel možnost přehledně sledovat nejrůznější novinky, tiskové zprávy, články či nové produkty.

Scamper

SCAMPER je kreativní technika, která nám pomáhá při tvorbě reklamních kampaní, sloganů nebo třeba při vymýšlení nových služeb a produktů.

Showreel

Zjednodušeně řečeno je showreel animovaná prezentace referencí. Jeho cílem je ve zhuštěné podobě za několik málo minut ukázat to nejlepší z tvorby autora.

Silverlight

Microsoft® Silverlight™ je platforma pro tvorbu interaktivních webových aplikací.

SnapNow

Tato technologie umožňuje použít jako dotaz při vyhledávání na internetu namísto textu obrázek pořízený mobilním telefonem. SnapNow na základě předem definovaného obrázku nebo objektu vrátí odkaz na související webové stránky.

Social networking (sociální sítě)

Social networking či social network service jsou služby určené pro komunity lidí, kteří navzájem sdílí svá data ve virtuální síti. Tyto služby nabízí různé možnosti interakce mezi uživateli – např. chaty, zprávy, e-maily, diskusní skupiny apod.

Social shopping

Social shopping staví na názorech na výrobky, služby a ceny, které uživatelé sdílejí s ostatními, a vytvářejí tak komunitu lidí s podobnými zájmy a zkušenostmi. Hlavní síla social shoppingu spočívá v kombinaci nakupování a sdílení zkušeností s konkrétním zbožím.

Spam (Nevyžádaná pošta)

Spamem se obvykle označuje hromadně rozesílaná nevyžádaná elektronická pošta. Většinou se jedná o reklamu a nabízení nějakých služeb či zboží. Postupem času se ale takovéto reklamní sdělení rozšířilo i do oblasti internetových diskuzních fór, komentářů k článkům či do komunikačních programů. Všechny tyto podoby nevyžádanách zpráv jsou považovány za spam.

Storyboard

Storyboad je kreslený scénář. Slouží především k zachycení myšlenky děje. Příběh je staticky zachycen v krocích na jednotlivých obrázcích. Storyboard by měl být srozumitelný a snadno pochopitelný.

Symfony

Symfony je aplikační framework psaný v jazyce PHP. Usnadňuje vývoj, údržbu aplikací a činnosti spojené s opakovaným použitím stejných částí kódu. Symfony lze nainstalovat na všechny hlavní operační systémy a je kompatibilní s většinou databází.

Systém pro správu obsahu (CMS)

Správa a publikace obsahu v prostředí internetu vyžaduje určité technické znalosti. CMS usnadňuje práci tak, že vše můžete spravovat vlastními silami. Je to nástroj, pomocí kterého pracujete s obsahem stránek od jeho vytvoření až po vyřazení. Slouží kromě zveřejňování informací na internetu i ke správě firemních dat, např. e-mailových adres klientů. S takovým nástrojem je potom hračka rozeslat všem klientům zprávu oznamující nový výrobek, slevu či jinou akci.

Tag cloud

Tag je označení pro značku sloužící ke kategorizaci obsahu na webové stránce. Tag cloud (mrak štítků, oblak klíčových slov …) pak představuje způsob zobrazení tagů.

Textury

Technika texturování se hojně používá jak v 2D, tak 3D grafice. Pomocí nejrůznějších textur při ní vytváříme např. pozadí webových stránek nebo realistický vzhled trojrozměrných modelů.

Top Level Domains (TLD)

Zkratka TLD neboli Top Level Domains označuje domény nejvyššího řádu, které se v doménovém jménu nachází vždy na konci. Příkladem TLD může být třeba česká koncovka .cz nebo slovenská .sk.

User Generated Content

Jako User Generated Content (UGC) označujeme obsah, který tvoří sami uživatelé webu. Do popředí se dostávají nové technologie (AJAX) a dochází ke kategorizaci obsahu formou tagů – obsah je „indexován“ klíčovými slovy, které jej nejvíce charakterizují.

Validita WWW stránek

Validitou WWW stránek rozumíme jejich soulad s technickými pravidly pro psaní zvoleného značkovacího jazyka, v němž jsou vytvořeny. Tímto jazykem bývá nejčastěji HTML. Validita WWW stránek hraje významnou roli v přístupnosti a použitelnosti webu, a tím i jeho obchodním potenciálu.

Vektorová grafika

Na rozdíl od bitmapové (rastrové) grafiky nepopisuje vektorová grafika prostor pomocí bodů, ale pomocí vektorů. Obrázek je složen z vektorů, křivek či chcete-li čar spojujících tzv. kotevní body. Tyto křivky mohou mít barevnou výplň formou jednolité plochy nebo barevného přechodu (gradientu).

Video streaming

Video streamingem nazýváme způsob přenosu kompresovaného videa od zdroje ke koncovému uživateli v prostředí internetu.

Virální marketing

Virální marketing (viral marketing) představuje metodu sloužící k dosažení exponenciálního růstu povědomí o značce (nebo produktu či službě) prostřednictvím neřízeného šíření informací mezi lidmi, jehož lavinovité šíření lze přirovnat k virové epidemii – odtud název této metody. Nejčastěji se jedná o nejrůznější druhy přeposílaných e-mailových zpráv, přičemž motiv k jejich posílání může vycházet buďto ze samotného obsahu e-mailu nebo se jedná o odkaz na zvláštní WWW stránku.

W3C – World Wide Web Consorcium

W3C je konsorcium pro vývoj a tvorbu webových standardů s celosvětovým polem působnosti. Konsorcium bylo založeno v roce 1994. Je spravováno jejími členskými organizacemi v čele s předsedou Timem Berners-Lee, který je zároveň původním autorem specifikací WWW, URL, HTTP a HTML – základních pilířů internetu.

Web 2.0

S pojmem web 2.0 přišel poprvé Američan Tim O’Reilly v roce 2004, kdy jím označil aktuální a specifický směr, vlnu či novou generaci webových služeb, stránek, komunit nebo aplikací.
Tato vzrůstající vlna přišla jako určitá reakce po období útlumu a takzvaného „splasknutí internetové bubliny“ a pádu mnoha takzvaných „dot.com“ společností po roce 2000.

Webové služby (Web services)

Webové služby jsou systémem umožňujícím součinnou spolupráci počítačů v síti. Poskytovatel služby nabízí prostřednictvím standardních rozhraní určitá data a služby. Klient najde adresu služby v registru webových služeb, načte si její popis a využívá ji.

Weby s přidanou hodnotou

Tímto pojmem označujeme stránky, které svým návštěvníkům přinášejí výrazný užitek. Ať už ve formě zábavy, emocí nebo třeba zjednodušení práce. Obchodní model je zde často skrytý natolik, že jej na první pohled mnoho uživatelů ani neodhalí.

Widget

Termín widget je označení pro miniaplikace, které slouží např. ke zobrazování počasí, publikování nových článků na blogu nebo k prohlížení fotografií z oblíbeného alba. Podle toho, zda je widget součástí internetových stránek nebo jej má uživatel na svém počítači, rozlišujeme widgety webové a desktopové.

Wiki

Wiki je software, který ze čtenářů webů dělá spoluautory obsahu – každý návštěvník může tzv. „wiki stránku“ nejen prohlížet, ale i upravovat a vytvářet nové. Někdy se místo termínu „wiki“ používá „wikiwiki“ nebo „WikiWiki“.

Wireframe webu

Pojem wireframe (též „drátěný model“) se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro zjednodušený model či architektonický návrh definující funkci a obsah stránek webu.

WOM a WOMM

Word-of-mouth, neboli zkráceně WOM, se do češtiny mile překládá jako šeptanda. Známe to všichni, pokaždé když jste doporučili nějaký produkt nebo službu známému, tak jste vlastně zdarma udělali někomu reklamu. A o tom vlastně word-of-mouth je. Obecně bychom mohli říct, že se jedná o předávání informace (převážně ve formě doporučení) z osoby na osobu neformálním způsobem.

WYSIWYG

WYSIWYG (čti: vizivyg) je zkratkou pro What You See Is What You Get – volně přeloženo jako „Co vidíš, to dostaneš“. Termín WYSIWYG je užíván v případě, kdy uživatelský interface umožňuje uživateli zobrazovat výsledek práce už ve fázi úprav či vytváření. Např. v textovém editoru je možné zobrazení dokumentu tak, jak bude vypadat při tisku nebo při zobrazení ve webovém prohlížeči. Toto zobrazení většinou není stoprocentně shodné s výsledkem, ale jeho přesnost bývá pro běžné účely dostatečná.

XML

XML je v součastnosti jeden z nejpopulárnějích značkovacích jazyků. Vyznačuje se snadnou čitelností, obsahuje data ve stromové struktuře. Díky tomu, že se jedná o textový formát, umožňuje přímou editaci v libovolném textovém editoru.

Zlatý řez (Golden mean)

Zlatý řez je pravděpodobně nejstarším a nejpoužívanějším kompozičním principem, který se používá v malířství, architektuře, typografii, fotografii a také v grafických návrzích pro web, respektive již při tvorbě wireframů (struktury návrhů).

Zpětná vazba

Feedback (česky: zpětná vazba) v prostředí internetu znamená především určitou (chtěnou) reakci návštěvníka stránek.

Zpětné odkazy

Zpětnými odkazy (tzv. back-links) rozumíme odkazy směřující na váš web z jiných stránek na internetu. Zpětné odkazy považují vyhledávače za jakési pozitivní reference, které jim doporučují odkazovaný web. Čím více takových referencí na váš web směřuje, tím je pro uživatele v očích vyhledávače kvalitnější a přínosnější. S narůstajícím počtem a kvalitou odkazů směřujících na vaše stránky se stáváte pro vyhledávače zajímavějšími. Zpětné odkazy jsou v současnosti považovány za jeden z nejdůležitějších mimostránkových (off-page) faktorů ovlivňujících kvalitu optimalizace pro vyhledávače (SEO).